I. Toán » Biểu đồ số chuột của bốn thôn đã diệt


II. Hướng dẫn Biểu đồ số chuột của bốn thôn đã diệt

Biểu  đồ số chuột của bốn thôn đã diệt

Dựa vào biểu đồ bạn hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống
    a) Thôn ________ diệt được nhiều chuột nhất, và thôn _________ diệt được ít chuột nhất.
    b) Cả bốn thôn diệt được __________ con chuột.
    c) Thôn Đoài diệt được __________ hơn thôn Đông __________con chuột.
    d) Có _______ thôn diệt được trên 2000 con chuột đó là các thôn ____________________


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

nguyenthithanh6791:

qua de

06/02/2023 20:04:34

bich2310n:

dễ quá lun

28/05/2022 09:50:34

bich123456n:

bái này dễ quá

25/05/2022 20:37:37


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán