I. Toán » Biểu đồ các môn thể thao khối lớp bốn


II. Hướng dẫn Biểu đồ các môn thể thao khối lớp bốn

Biểu đồ các môn thể thao khối lớp bốn

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
    a) Những lớp nào được nêu tên trên biểu đồ?
    b) Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?
    c) Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?
....


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán