I. Tiếng Việt » Bài 50: uôn-ươn


II. Hướng dẫn Bài 50: uôn-ươn

uôn, ươn

 HS đọc và viết được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai
 Đọc được câu ứng dụng:  Mùa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt