I. Toán » Bài 8: Tính chất chia hết của tập hợp


II. Hướng dẫn Bài 8: Tính chất chia hết của tập hợp

Bài 8: Tính chất chia hết của tập hợp

Phép chia hết là gì:

Phép chia hết là phép chia có số dư bằng không, các em hiểu đơn giản như vậy thôi.

Ký hiệu chia hết: 

Ký hiệu không chia hết: ⁄⋮

Chú ý bắt buộc đối với phép chia: a chia cho b, b # 0

Các tính chất chia hết của tập hợp:

Dấu hiệu chia hết:

 • Tổng: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.
  •     ví dụ a chia hết cho b, c cũng chia hết cho b thì a cộng b cũng chia hết cho c
 • Hiệu: Nếu số trừ và số bị trừ đều chia hết cho cùng 1 số thì hiệu chia hết cho số đó
  • ví dụ a chia hết cho b, c cũng chia hết cho b thì a trừ b cũng chia hết cho c
 • Nhân: Nếu 1 thừa số của tích chia hết cho 1 số thì tích chia hết cho số đó
  • ví dụ: a chia hết cho 7 thì 2a cũng chia hết cho 7

Dấu hiệu không chia hết:

 • Nếu a chia hết cho m, b không chia hết cho m thì: a+b cũng không chia hết cho m.
 • Nếu a chia hết cho m, b không chia hết cho m thì: a-b cũng không chia hết cho m.

Tóm lại: tất cả các số hạng của một biểu thức chia hết cho m thì biểu thức đó chia hết cho m

Mời bạn thực hiện các bài tập trên được ra ngẫu nhiên, đăng nhập để ghi điểm.

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 9 39 05:59:31

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán