I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 16: Let’s go to the bookshop


II. Hướng dẫn Unit 16: Let’s go to the bookshop

Từ vựng tiếng anh unit 16: Let's go to the bookshop

Vocabulary: "sweet, chocolate, medicine, pharmacy, bakery, swimming, pool, bookshop, sweet shop, supermarket, cinemer, buy, film, hungry, busy, animals, eat, ruler, hungry"

"bánh ngọt , sô cô la , thuốc , dược phẩm , bánh, bơi , hồ bơi , nhà sách , cửa hàng bánh ngọt , siêu thị , cinemer , mua, phim , đói , bận rộn ,  động vật , ăn , thước kẻ, đói "

Dựa vào các từ mới trên đây bạn hỏi và trả lời:

  • Let's go to the...- Great idea! / Sorry/ I'm busy.
  • Why do you want to go to the ...? - Because I want to ...

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Ngô Hoàng Bảo Yến LỚP 4 Trường Tiểu học Việt Hùng Đông Anh, Hà Nội 15 17 00:04:55
lê lê xuân lâm LỚP 4 Trường Tiểu học Ông Đình Khoái Châu, Hưng Yên 7 13 00:03:23
Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Ngọc LỚP 4 Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 2 2 00:00:27
Nguyễn Mai Thủy Tiên LỚP 4 Trường Tiểu học Quang Minh B Mê Linh, Hà Nội 2 5 00:00:45

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4