I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » unit 9: What are they doing?


II. Hướng dẫn unit 9: What are they doing?

Tiếng anh tiểu học, từ vựng tiếng anh tiểu học,

Unit 9: What are they doing?

Vocabulary: listen to music, read, write, paint, make, watch, video, text, dictation, mask, plane, puppet, exercise

Help: sort in order of the letters to a word correctly.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đỗ Đỗ Diệp Lâm Anh LỚP 1 Trường Tiểu học Thanh Phong Thanh Liêm, Hà Nam 7 12 00:07:02
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 4 6 00:02:10
nguyễn hải yến LỚP 4 Trường Tiểu học Nghi Kim Vinh, Nghệ An 2 9 00:02:51
nguyễn NGA LỚP 3 Trường Tiểu học Thanh Hưng Thanh Chương, Nghệ An 1 1 00:02:23

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4