I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 10: Where were you yesterday?


II. Hướng dẫn Unit 10: Where were you yesterday?

Tiếng anh lớp 4 Unit 10: Where were you yesterday?

Vocabulary:  yesterday, at home, at the zoo, at school, on the beach, in the school library, listen, wash, water, dinner, favourite, Internet, playground.

Sentence Patterns: Where were you yesterday? - I was ...

What did you do yesterday? - I + verb_ed(cộng động từ thêm ed).

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đỗ Đỗ Diệp Lâm Anh LỚP 1 Trường Tiểu học Thanh Phong Thanh Liêm, Hà Nam 10 10 00:02:04
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 7 7 00:01:59
Nguyễn Khôi Nguyên LỚP 4 Trường Tiểu học Tân Phong B Biên Hòa, Đồng Nai 7 9 00:05:48
Vũ Minh Khang LỚP 3 Trường Tiểu học Bãi Cháy Hạ Long, Quảng Ninh 3 3 00:01:20
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:10

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4