Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » What project did you work? Dự án nào bạn đã làm?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
phan hồng vân Trường Tiểu học Hợp Tiến Nam Sách, Hải Dương 65 Write: 9, Read: 0 8 00:00:20
What project did you work? Dự án nào bạn đã làm? ↓↑

A: What project did you work on?
B: I made an English poster about our environment.
A: Was that an indoor or outdoor project?
B: The project was carried out mostly outdoor, only the last phase was conducted indoor.
A: Who was involved in the project?
B: My teammates and an advisory teacher.
A: What did you do?
B: We had a field trip to the countryside where we studied insects and plants.
A: Was it a successful project?
B: Yes. We received compliments from our professor.
A: Who was your advisory teacher?
B: Our Science teacher, Mr.John. We learned a lot from him.
A: What did you learn after the project?
B: I learned how to write contents and decorate posters.
A: Did you like your partners?
B: Yes. Most of them were friendly and responsible. I particularly liked Michael, the leader of my team.
A: What did you get after the project?
B: After the project, I know how to work in a team and cooperate well with my teammates.
______________________________________
Dự án nào bạn đã làm việc trên?
Tôi đã làm một poster tiếng Anh về môi trường của chúng tôi.
Đó là một dự án trong nhà hay ngoài trời?
Dự án được thực hiện chủ yếu ngoài trời, chỉ có giai đoạn cuối được thực hiện trong nhà.
Ai đã tham gia vào dự án?
Đồng đội của tôi và một giáo viên tư vấn.
Bạn đã làm gì?
Chúng tôi đã có một chuyến đi thực tế đến vùng nông thôn nơi chúng tôi nghiên cứu côn trùng và thực vật.
Đó có phải là một dự án thành công?
Đúng. Chúng tôi đã nhận được lời khen từ giáo sư của chúng tôi.
Giáo viên tư vấn của bạn là ai?
Giáo viên khoa học của chúng tôi, Mr.John. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy.
Bạn đã học được gì sau dự án?
Tôi đã học cách viết nội dung và trang trí áp phích.
Bạn có thích đối tác của bạn?
Đúng. Hầu hết họ đều thân thiện và có trách nhiệm. Tôi đặc biệt thích Michael, người lãnh đạo nhóm của tôi.
Bạn đã nhận được gì sau dự án?
Sau dự án, tôi biết cách làm việc theo nhóm và hợp tác tốt với các đồng đội của mình.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh