Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Is It Raining? - Trời đang mưa?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
tran tuan Trường Tiểu học Chương Dương 1, Hồ Chí Minh 79 Write: 0, Read: 79 1 00:04:06
Triệu Quang Dũng Trường Tiểu học Đồng Ích B Lập Thạch, Vĩnh Phúc 1 Write: 1, Read: 0 1 00:00:31
Is It Raining? - Trời đang mưa? ↓↑

A: What's the weather like?
B: I don't know. I just woke up.
A: Why don't you look outside?
B: Okay. It looks like rain.
A: Why do you say that?
B: The sky is gray.
A: Is it raining right now?
B: No.
A: How do you know?
B: The street isn't wet.
A: I have to go shopping today.
B: You'd better take an umbrella.

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh