Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Where do you live?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
DUONG TUONG Anh Quốc Học sinh đang du học, Nước Ngoài 177 Write: 7, Read: 0 28 00:00:12
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 30 Write: 10, Read: 0 3 00:00:20
Where do you live? ↓↑

A: Where do you live?
B: I live in Da Nang.
A: Where is Da Nang?
B: It's in Viet Nam.
A: Is it in northern Viet Nam?
B: No. It's in Central Viet Nam.
A: Is Da Nang a big city?
B: It's pretty big.
A: How big is "pretty big"?
B: It is a coastal city, famous for its bridges.
A: Oh great, if I have the opportunity, I'll go there.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh