Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » How do I get an outside line? Làm thế nào để gọi ra ngoài?


Loading...
How do I get an outside line? Làm thế nào để gọi ra ngoài? ↓↑

Operator: Operator. May I help you?
Paul Ryefield: Yes. How do I get an outside line, please?
Operator: Just dial 0, wait for the dial tone, and then dial the phone number you want to call. Or we can place a call for you, if you want.
Paul Ryefield: No, thanks a lot. I´ll try it myself.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh