Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Tôi có đặt bàn cho 2 người vào tối nay.


Loading...
Tôi có đặt bàn cho 2 người vào tối nay. ↓↑

A: I have a reservation for two this evening. I’m Phong
B: Please follow me, Mr Phong
A: Umm, is this a non- smoking area?
B: Yes, it is. Would you like to wait for the other guest, or would you like to order now?
A: I’ll wait for a while
B: Anything to drink first? Cocktail or juice?
A: Give me a glass of orange juice, please
B: Yeah. And this is menu
A: Thank you


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh