I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » Tôi có đặt bàn cho 2 người vào tối nay.

Loading...

II. Hướng dẫn Tôi có đặt bàn cho 2 người vào tối nay.

A: I have a reservation for two this evening. I’m Phong
B: Please follow me, Mr Phong
A: Umm, is this a non- smoking area?
B: Yes, it is. Would you like to wait for the other guest, or would you like to order now?
A: I’ll wait for a while
B: Anything to drink first? Cocktail or juice?
A: Give me a glass of orange juice, please
B: Yeah. And this is menu
A: Thank you

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Ha Anh WX LỚP 7 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Duy Tiên, Hà Nam 200 Write: 9, Read: 80 13 00:02:47
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 95 Write: 9, Read: 0 12 00:00:17

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp