Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » I Have a Honda(Tôi có một xe Honda)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Thái Anh Kỳ Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 74 Write: 9, Read: 0 8 00:00:22
I Have a Honda(Tôi có một xe Honda) ↓↑

A: Do you have a car?
B: Yes, I do.
A: What kind of car do you have?
B: I have a Honda.
A: Is it new?
B: It was new in 2003.
A: So, it's pretty old now.
B: Yes, it is. But it still looks good.
A: Do you take good care of it?
B: Oh, yes. I wash it once a week.
A: Do you change the oil?
B: My mechanic changes the oil twice a year.

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh