I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » I Have a Honda(Tôi có một xe Honda)

Loading...

II. Hướng dẫn I Have a Honda(Tôi có một xe Honda)

A: Do you have a car?
B: Yes, I do.
A: What kind of car do you have?
B: I have a Honda.
A: Is it new?
B: It was new in 2003.
A: So, it's pretty old now.
B: Yes, it is. But it still looks good.
A: Do you take good care of it?
B: Oh, yes. I wash it once a week.
A: Do you change the oil?
B: My mechanic changes the oil twice a year.

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Huyền Trang LỚP 2 Trường Tiểu học A Đại Thắng Vụ Bản, Nam Định 100 Write: 9, Read: 0 11 00:00:19
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 74 Write: 9, Read: 0 8 00:00:22

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp