Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » The Animal Shelter - Nơi trú ẩn của động vật


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 20 Write: 10, Read: 0 2 00:00:28
The Animal Shelter - Nơi trú ẩn của động vật ↓↑

A: Let's go to the animal shelter.
B: What do you want to do?
A: I want to get a puppy for my son.
B: That will make him so happy.
A: I'll get him one of those little dogs.
B: One that won't grow up too big.
A: And eat too much.
B: Do you know which one he would like?
A: Oh, yes, I took him there yesterday. He showed me one that he really liked.
B: I bet you had to drag him away.
A: He wanted to take it home yesterday.
B: I wonder what he'll name it.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh