I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » The Animal Shelter - Nơi trú ẩn của động vật


II. Hướng dẫn The Animal Shelter - Nơi trú ẩn của động vật

A: Let's go to the animal shelter.
B: What do you want to do?
A: I want to get a puppy for my son.
B: That will make him so happy.
A: I'll get him one of those little dogs.
B: One that won't grow up too big.
A: And eat too much.
B: Do you know which one he would like?
A: Oh, yes, I took him there yesterday. He showed me one that he really liked.
B: I bet you had to drag him away.
A: He wanted to take it home yesterday.
B: I wonder what he'll name it.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 20 Write: 10, Read: 0 2 00:00:28

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp