Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » I'm getting married. - Tôi sắp lập gia đình.


Loading...
I'm getting married. - Tôi sắp lập gia đình. ↓↑

A: I'm worried.
B: Worried about what?
A: I'm getting married.
B: You should be happy, not worried.
A: I am happy, but marriage is a lot of responsibility.
B: Yes, you have to take care of your wife.
A: And I have to take care of our children.
B: Are you going to start a family?
A: Yes. We want to have a little boy and a little girl.
B: That sounds wonderful.
A: Except we can't afford it!
B: No wonder you're worried.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh