I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » I'm getting married. - Tôi sắp lập gia đình.


II. Hướng dẫn I'm getting married. - Tôi sắp lập gia đình.

A: I'm worried.
B: Worried about what?
A: I'm getting married.
B: You should be happy, not worried.
A: I am happy, but marriage is a lot of responsibility.
B: Yes, you have to take care of your wife.
A: And I have to take care of our children.
B: Are you going to start a family?
A: Yes. We want to have a little boy and a little girl.
B: That sounds wonderful.
A: Except we can't afford it!
B: No wonder you're worried.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 127 Write: 10, Read: 0 13 00:00:45

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp