Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » It's so hot - Trời nóng quá


Loading...
It's so hot - Trời nóng quá ↓↑

A: I can't believe how hot it is.
B: It's not even noon yet.
A: That means it will get hotter.
B: I am dying from the heat.
A: Turn on the air conditioner.
B: It doesn't work.
A: What happened?
B: I don't know.
A: Did you call the repairman?
B: Of course.
A: When is he coming?
B: He's busy. He said next week.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh