I. Tiếng Anh » Unit 17: What toys do you like?


II. Hướng dẫn Unit 17: What toys do you like?

Unit 17: What toys do you like?

Unit 17: What toys do you like?

Nội dung bài này ôn tập hai bài trước, về con vật(pet) đồ chơi(toy) Bạn có bao nhiêu đồ chơi, bạn để ở đâu, nó màu gì, bạn thích con vật nào nhất, tiếng anh lớp ba toàn diện được soạn thảo dựa theo chuản kiến thức SGK bộ giáo dục và đào tạo, hình ảnh được lấy trên internet, rỏ ràng sắc nắc hơn, âm thanh được điều chỉnh tốc độ pđọc phù hợp với lứa tuổi, và chú ý trogn tất cả các bài học, có kiểm tra, nếu đúng màu xanh nếu sai màu đỏ, muốn làm lại bài tập thì bấm vào tiêu đề bài đó.

Read and tick(√)

Tom, Linda and Quan like pets and toys. (true, false)
They have different pets and toys.(true, false)
Tom has a dog and two yo-yos.(true, false)
Linda has two cats and three dolls.(true, false)
Quan has four parrots and three ships(true, false)

 

 

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh