I. Tiếng Anh » Unit 10: What do you do at break time?


II. Hướng dẫn Unit 10: What do you do at break time?

Unit 10: What do you do at break time?

Hi, My name is Quan. At break time some of my friend and I play football. Nam and Tony do not like football. They like basketball. Mai and Linda do not play football or basketball. They play badminball.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

pttu:

em hoàng trà my viết dài mà còn sai khoảng 12% hoàng trà my ạ

22/07/2021 13:40:40

viethungsl:

I'm from Vietnam. And Ngoc (my best friend) is also from Vietnam. I like Vietnam and Japan because I can eat sushi. And Ngoc also likes Vietnam but does not like Japan, but she likes Korea because Ngoc is a fan of Blackpink.

02/01/2021 16:43:33

viethungsl:

Hello. My name is My. This year I'm 8 years old. I have a best friend. This year she is also 8 years old. Her name is Ngoc, I often call her Butter Lac Ham An. And she calls me Hoang Ta Ta because my name is Hoang Tra My.

02/01/2021 16:13:34

pttu:

sai rồi

22/07/2021 13:40:54


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh