I. Tiếng Anh » Unit 8: This is my pen


II. Hướng dẫn Unit 8: This is my pen

Unit 8: This is my pen

1 . Complate and say aloud.

2 . Find and circle the names of school things.

3 . Read and match.

4 . Put the words in order. Then read aloud.

5 . Read and complete

6. Write about your school things.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh