I. Tiếng Anh » Unit 3: This is Tony


II. Hướng dẫn Unit 3: This is Tony

Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 This is Tony(update 2016)

1 . Complate and say aloud.

2 . Find and circle words.

3 . Look and write.

4. Sentence patterns: Các bài tập trong phần này giúp cũng cố lại các mẫu câu đã học thông qua các hình thức như ghép lại 2 phần của một câu, ghép câu hỏi với câu trả lời, viết câu từ những gợi ý.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh