I. Tiếng Anh » Unit 11: This is my family


II. Hướng dẫn Unit 11: This is my family

Unit 11: This is my family

My name is Tony. I am ten years old. There are five people in my family. My grandmother is seventy years old. My father is forty-five years old. My mother is young. She is thirty years old. My sister is fourteen years old.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh