I. Tiếng Anh » Unit 4: How old are you?


II. Hướng dẫn Unit 4: How old are you?

Có nhiều tranh minh họa sinh động giúp học sinh liên kết hình ảnh với ngôn ngữ và tình huống giao tiếp, đồng thời tạo hứng thú học tập cho học sinh, hy vọng sẽ là một phương tiện hỗ trợ tốt cho việc dạy học Tiếng Anh Lớp 3.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh