I. Tiếng Anh » Unit 15 Do you have any toys?


II. Hướng dẫn Unit 15 Do you have any toys?

Unit 15 Do you have any toys?

Unit 15 Do you have any toys?

Giới thiệu: Bài này chủ đề về đồ chơi của bé, Bạn có bao nhiêu đồ chơi, chúng màu gì, ở đâu., Cô ta, Anh ta có đồ chơi đó không, bạn thích đồ chơi gì nhất v v... Sau đây đọc hiểu đoạn văn và tô màu cho đúng.

"Mai has many toys. These are her toys. The kite is red. The ship is green. The yo-yo is yellow. The plane is blue and the doll is pink. Mai like her toys very much." Bạn click và đoạn văn để nghe đọc, rồi chọn màu tô cho đúng.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh