I. Tiếng Anh » Unit 16: Do you heve any pets


II. Hướng dẫn Unit 16: Do you heve any pets

Unit 16: Do you heve any pets

Do you heve any pets? Tiếng anh lớp 3: chủ đề con vật, bạn có bao nhiêu con vật, vật nuôi, chúng màu gì, chúng ở đâu

Sau đây là đoạn văn mẫu trong bài, đọc hiểu và trả lời câu hỏi đúng sai "My name is Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Phong has a dog. He keeps it in the house too. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has to rabbits. She keeps them in garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in a cage too."


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh