I. Tiếng Anh » Unit 7: That is my school


II. Hướng dẫn Unit 7: That is my school

Unit 7: That is my school

Bài tập trong phần Vocabulary giúp cũng cố lại các từ đã học thông qua nhiều dạng khác nhau như đoán từ qua văn cảnh, nhìn hình đoán từ, giải từ trong ô chữ. Bài taapl trong phần Phonics giúp học sinh cũng cố khả năng tự đọc được các từ có chữ cái với cách kết hợp các từ đã học viết đúng chính tả khi nghe đọc các ừ có kết hợp tương tự

Chú ý: Tất cả các phần bài tập, bấm vào tiêu đề để làm lại.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh