I. Tiếng Anh » Unit 5: Are they your friends?


II. Hướng dẫn Unit 5: Are they your friends?

Unit 5: Are they your friends?

1 . Find and circle the two words. Read them aloud.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

pttu:

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

22/07/2021 13:31:19

pttu:

có đấy

22/07/2021 13:30:13

pttu:

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

22/07/2021 13:30:21


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh