I. Tiếng Anh » Unit 9: What colour is it?


II. Hướng dẫn Unit 9: What colour is it?

Unit 9: What colour is it?

Sách bài tập tiếng anh 3 online: Unit 9: What colour is it?

Look and write the questions.

 Is this a pen?

Is that a pencil case?

Are these rulers?

Are those books?


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh