I. Tiếng Anh » Unit 13: Where is my book?


II. Hướng dẫn Unit 13: Where is my book?

Unit 13: Where is my book?

This is my bedroom. There is a bed______the room.

There is a table too. There are two chair______the table.
There are some books________the bed.
There are some balls________the table.
There is a poster________the wall.

Bài học này giúp học sinh phân biệt trên, dưới, trước, sau, trong, ngoài.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh