I. Tiếng Anh » Unit 14: Are there any posters in the room?


II. Hướng dẫn Unit 14: Are there any posters in the room?

Unit 14: Are there any posters in the room?

Tiếng anh 3, bài 14, Are there any posters in the room?

Are there any posters on the wall of your living room?
How many chairs are there in your kitchen?
Are there any computers in your room?
How many coats are there in your wardrobe?
Nội dung bài này giúp các em đặt được các câu hỏi, các đồ vật trong phòng. Các câu hỏi về số nhiều, số ít, sự vật đếm được và vật không đến được, phân biệt được các từ chỉ vị trí, trên, trong dưới, bên cạnh, kế tiếp.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh