I. Tiếng Anh » Unit 6: Stand up!


II. Hướng dẫn Unit 6: Stand up!

Unit 6: Stand up!

Speaking: đây là một phần mới trong sách bài tập, giúp học sinh tự rèn luyện đối thoại với sự hỗ trợ của hình ảnh và văn bản. Trong các bài tập ở phần này học sinh tương tác với những nhân vật đã học trong sách học sinh bằng cách xem tranh, trả lời hoặc đặt câu hỏi về nội dung nêu ra trong tranh. Ngoài ra trong một số bài tập, học sinh dựa vào câu hỏi hoặc câu trả lời trong tranh, để đặc câu hỏi hoặc câu trả lời dùng thông tin cá nhân, như các phần khác, tất cả các phần đều có đáp án gợi ý để học sinh tự kiểm tra lại.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

nguyenthinhung23071983:

aio

29/01/2023 14:58:19

nguyenthinhung23071983:

alo

29/01/2023 14:58:29

hoiduong050671:

hello

08/01/2024 21:50:18


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh