I. Toán » Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5


II. Hướng dẫn Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Trong toán học, khi nói đến tính chất chia hết của một số cho một số khác, chúng ta thường xem xét các tập hợp số nguyên dương. Các tính chất chia hết này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các số và cách chúng ta phân tích chúng. Dưới đây là một số tính chất chia hết của tập hợp:

1. Số chẵn và số lẻ

 • Một số nguyên dương được gọi là số chẵn nếu nó chia hết cho 2 mà không dư.
 • Một số nguyên dương được gọi là số lẻ nếu nó không chia hết cho 2 mà vẫn là số nguyên.

Sự phân loại giữa số chẵn và số lẻ giúp chúng ta dễ dàng nhận biết và xử lý các bài toán liên quan đến tính chất chia hết.

2. Số nguyên tố và số hợp

 • Một số nguyên dương được gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
 • Một số nguyên dương được gọi là số hợp nếu nó có thể chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó.

Việc hiểu rõ về số nguyên tố và số hợp giúp chúng ta phân tích các số thành các yếu tố cơ bản và áp dụng vào việc giải các bài toán phức tạp hơn.

3. Số hoàn hảo

 • Một số nguyên dương được gọi là số hoàn hảo nếu tổng các ước số của nó (không kể chính nó) bằng chính nó.

Số hoàn hảo là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tính chất chia hết, và chúng ta thường gặp các bài toán liên quan đến số hoàn hảo trong thực tế.

Tính chất chia hết

Khi nói đến tính chất chia hết của các số, chúng ta thường xem xét các phép chia và cách chúng ta xác định được sự chia hết giữa các số. Dưới đây là một số tính chất chia hết quan trọng:

1. Tính chất chia hết cho 2

 • Một số nguyên dương chia hết cho 2 nếu và chỉ nếu chữ số cuối cùng của số đó là 0, 2, 4, 6, hoặc 8.

Ví dụ: 24, 56, 108 là các số chia hết cho 2 vì chữ số cuối cùng của chúng là 4, 6, 8.

2. Tính chất chia hết cho 3

 • Một số nguyên dương chia hết cho 3 nếu và chỉ nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3.

Ví dụ: 123 (1+2+3=6), 369 (3+6+9=18) là các số chia hết cho 3.

3. Tính chất chia hết cho 5

 • Một số nguyên dương chia hết cho 5 nếu và chỉ nếu chữ số cuối cùng của số đó là 0 hoặc 5.

Ví dụ: 35, 120, 555 là các số chia hết cho 5 vì chữ số cuối cùng của chúng là 5 hoặc 0.

4. Tính chất chia hết cho 9

 • Một số nguyên dương chia hết cho 9 nếu và chỉ nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9.

Ví dụ: 81 (8+1=9), 135 (1+3+5=9) là các số chia hết cho 9.

Tính chất chia hết của một tích

Khi nói đến tính chất chia hết của một tích, chúng ta xem xét cách mà các số trong tích ảnh hưởng đến việc chia hết của tích đó. Dưới đây là một số tính chất quan trọng:

1. Tính chất chia hết của tích

 • Nếu một số chia hết cho một số nguyên dương a và cũng chia hết cho một số nguyên dương b, thì nó chia hết cho tích của a và b.

Ví dụ: Nếu một số chia hết cho cả 3 và 4, thì nó chia hết cho 3x4=12.

2. Tính chất chia hết của các ước số

 • Nếu một số chia hết cho một số nguyên dương a và b, thì nó cũng chia hết cho ước số chung lớn nhất của a và b.

Ví dụ: Nếu một số chia hết cho cả 6 và 9, thì nó chia hết cho ƯCLN(6,9)=3.

3. Tính chất chia hết của tích các số nguyên tố

 • Nếu một số chia hết cho một tích các số nguyên tố a và b, thì nó chia hết cho cả a và b.

Ví dụ: Nếu một số chia hết cho 2x3=6, thì nó chia hết cho cả 2 và 3.

Tính chất của phép chia

Khi thực hiện phép chia giữa hai số, chúng ta cần hiểu rõ về các tính chất của phép chia để có thể giải quyết các bài toán liên quan đến chia hết. Dưới đây là một số tính chất quan trọng:

1. Tính chất của phép chia hết

 • Nếu một số chia hết cho một số nguyên dương a và b, thì phần dư khi chia số đó cho tích của a và b sẽ bằng 0.

Ví dụ: Nếu một số chia hết cho cả 4 và 6, thì phần dư khi chia cho 4x6=24 sẽ bằng 0.

2. Tính chất của phép chia cho 1

 • Mọi số nguyên dương đều chia hết cho 1 và phần dư khi chia cho 1 luôn bằng 0.

Đây là một tính chất cơ bản của phép chia mà chúng ta thường sử dụng trong các bài toán toán học hàng ngày.

3. Tính chất của phép chia cho chính nó

 • Một số nguyên dương chia cho chính nó sẽ luôn có phần dư bằng 0.

Ví dụ: 7 chia cho 7 sẽ có phần dư bằng 0.

Kết luận

Trên đây là một số tính chất chia hết quan trọng mà chúng ta cần nắm vững khi học và áp dụng trong toán học. Việc hiểu rõ về các tính chất này sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp và phát triển kỹ năng suy luận logic. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Nếu còn câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, đừng ngần ngại để lại comment để chúng tôi hỗ trợ bạn nhé. Chúc bạn học tốt!


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán