I. Toán » Số thập phân


II. Hướng dẫn Số thập phân

Viết số thập phân thích hợp vào ô trống theo mẫu:

7dm =     7/10   m = 0,7m

Chú ý:

Đơn vị đo độ dài:        km, hm, dam, m, dm, cm, mm
Đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

Chương trình sẽ tạo ra các bài tập ngẫu nhiên


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Trần Gia Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Hùng Vương Sóc Trăng, Sóc Trăng 7 1 00:41:07

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán