I. Toán » Hình tròn, đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn


II. Hướng dẫn Hình tròn, đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn

Ta lấy compha vẽ một đường tròn, có tâm là O, ta chấm một điểm A nằm trên đường tròn, nối hai điểm OA, độ dài đoạn OA ta gọi là r, r là bán kính đường tròn, r+r = d ta gọi là đường kính hình tròn.

Chu vi của hình tròn: là độ dài đường biên của hình tròn

 • Muốn tính chu vi của hình tròn C= d x 3.14 hoặc  C= r x 2 x 3.14
 • d : đường kính hình tròn, r là bán kính hình tròn
 • 3.14 ta gọi là giá trị của số pi kí hiệu là π = 3.14 (thật sự số π  = 3.1415926535897932384626433832795) nhưng tron bài học này ta chỉ lấy 2 số thập phân

Diện tích hình tròn:

 • Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân 3.14(phi)
 • S = r x r x 3.14 (S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Bài tâp: tính chu vi và diện tích hình tròn toán lớp 5

 1. Tính chu vi hình tròn có bán kính r:*
  1. a) r = 5cm         b) r = 1.2dm           c) r = 1 1/2m (hổn số: một một phần hai)
 2. Tính chu vi hình tròn có đường kính d:
  1. a) d = 0.8m                b) d = 35dm               c) d = 1 3/5m (hổn số: một ba phần 5)
 3. Tính:
  1. Tính đường kính hình tròn có chu vi là 18.84cm
  2. Tính bán kính hình tròn có chu vi là 25.12cm*
 4. Bánh xe bé của một xe máy kéo có bán kính 0.5m. Bánh xe lớn của xe máy kéo có bán kính 1m. Hỏi bánh xe bé lăn 10 vòng thì bánh xe lớn lăn bao nhiêu vòng?
 5. Tính diện tích hình tròn có bán kính r:
  1. a) r = 6cm          b) r = 0.5m                  c) r = 3/5dm (ba phần năm)
 6. Tính diện tích hình tròn có dường kính d:*
  1. a) d = 15cm             b) d = 0.2m         c) d = 2/5dm (hai phần năm)
 7. Tính diện tích hình tròn tâm O, đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông ABCD(xem hình vẽ)*
  1. Diện tích hình tròn tâm O
  2. Tính diện tích phần tô đậm của hình tròn, biết hai hình tròn có cùng tâm O và bán kính lần lượt là 0.8m và 0.5m?*
 8. Cho hình tròn tâm O, đường kính AB=8cm(xem hình bên)
  1. a) Tính chu vi hình tròn tâm O?
  2. a) So sánh tổng chu vi hình tròn tâm M và hình tròn tâm N so với hình tròn tâm O
  3. b) Tính diện tích phần tô đậm của hình tròn tâm O?
 9. Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khóa lớp 5A
  1. Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:
  2. Bao nhiêu học phần trăm học sinh lớp 5A tham gia vào nhóm học Nhạc?|

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 4 4 00:02:36
Nguyễn Ngọc Ánh LỚP 2 Trường Tiểu học Cát Linh Đống Đa, Hà Nội 3 3 00:02:03
Phùng Gia Bảo LỚP 5 Trường Tiểu học Thu Thuỷ Cửa Lò, Nghệ An 1 1 00:05:40

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán