I. Tiếng Anh » Unit 12: Don’t ride your bike too fast!


II. Hướng dẫn Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Unit 12: Don’t ride your bike too fast!
• Expressing and responding to concerns about possible accidents at home
• Asking and answering questions about accident prevention
• Thể hiện và trả lời những lo ngại về tai nạn có thể xảy ra ở nhà
• Hỏi và trả lời các câu hỏi về phòng ngừa tai nạn

Giúp các em thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về phòng ngừa tai nạn, những gì nên làm và không nên làm, cách phòng tránh

Bạn nhớ các mẫu câu chính trong bài học này:

•   Don’t ...! 
    OK, I won’t.
•   Why shouldn’t I ...? 
    Because ...

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Lê Trần Gia Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Dương Liễu B Hoài Đức, Hà Nội 9 1 00:06:07

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

quangnd17:

Không nghe được tiếng anh

12/02/2019 13:10:12

nhiyenlele:

đúng vậy

02/04/2020 11:41:19

xuanhai2529:

235yfhukki gjhgj jhkhjk

04/09/2019 21:14:53

quangnd17:

Vào gamechocon.vn

12/02/2019 13:10:50


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh