I. Tiếng Anh » Unit 15: What would you like to be in the future?


II. Hướng dẫn Unit 15: What would you like to be in the future?

Tiếng anh lớp 5: Unit 15: What would you like to be in the future?

Hỏi và trả lời các câu hỏi về những gì ai đó muốn có trong tương lai.?

Ví dụ:

  •  What would you like to be in the future? (Bạn muốn gì trong tương lai?)

  I’d like to be a/an ...

  •  Why would you like to be ...? (Tại sao bạn lại muốn được...)

  Because I’d like to

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh