I. Tiếng Anh » Unit 13: What do you do in your free time?


II. Hướng dẫn Unit 13: What do you do in your free time?

Unit 13: What do you do in your free time?

Anh Văn lớp 5:

Unit 13: What do you do in your free time?

•  Asking and answering questions about what  someone does in his/her free time

•  Asking and answering questions about what a family member does in his/her free time

•     What do you do in your free time?

      I ...

•     What does your ... do in his/her free time?

      He/She ...

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

hungvth86:

Bạn cũng có thể muốn làm theo các nguyên tắc và mẹo sau:

20/08/2022 10:11:26

hungvth86:

khó quá mn ạ

20/08/2022 10:05:13

hungvth86:

khó lắm luôn ý

20/08/2022 10:06:53

hungvth86:

hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaa,hhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiii.

20/08/2022 10:12:01

hungvth86:

khó quá mn ạ,khó lắm luôn ý.haha hihi.

20/08/2022 10:08:40


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh