I. Tiếng Anh » Unit 11: What is the matter with you?


II. Hướng dẫn Unit 11: What is the matter with you?

Tiếng anh lớp 5
Unit 11: What’s the matter with you?
  • Asking and answering questions about common health problems (Hỏi và trả lời các câu hỏi về các vấn đề sức khoẻ)
  • Giving and responding to advice on common health problems(Cung cấp và trả lời các lời khuyên về các vấn đề sức khoẻ)

•   What’s the matter with you?

    I have ...

•   You should/shouldn’t ...

    Yes, I will./OK, I won’t.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh