I. Tiếng Anh » Unit 1: What is your address?


II. Hướng dẫn Unit 1: What is your address?

Asking and answering questions about someone's  address
Asking and answering questions about what  avillage/town/city is like
Hỏi và trả lời các câu hỏi về địa chỉ
Hỏi và trả lời các câu hỏi về nhà,thành phố bạn thích
 

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

pttu:

hằng chi bo

23/07/2021 09:49:13


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh