HỌC TIẾNG ANH

Cách học động từ bất quy tắt trong tiếng anh, mau nhớ, rằn luyện 3 kỷ năng nghe, nói đọc viết
Những động từ bất quy tắc giống nhau ở tất cả các thì

beat|beat|beat/beaten|đánh, đập
beset|beset|beset|bao quanh
bet|bet|bet|đặt cược
bid|bid|bid|thầu
outbid|outbid|outbid|trả giá cao hơn
broadcast|broadcast|broadcast|phát sóng
forecast|forecast|forecast|tiên đoán
burst|burst|burst|vỡ oà
cast|cast|cast|tung, ném
miscast|miscast|miscast|đóng vai không họp
cost|cost|cost|phải trả, trị giá
cut|cut|cut|cắt
fit|fit/fitted|fit|vừa, phù hợp
hit|hit|hit|nhấn
hoist|hoist|hoist|kéo lên, cẩu lên
hurt|hurt|hurt|tổn thương
knit|knit|knit|đan (len)
let|let|let|cho phép, để cho
offset|offset|offset|đền bù
put|put|put|đặt, để
input|input|input|đưa vào
inset|inset|inset|ghép vào, chèn vào
quit|quit|quit|bỏ
read|read|read|đọc
lipread|lipread|lipread|mấp máy môi
misread|misread|misdread|đọc sai
reset|reset|reset|làm lại, lắp đặt lại
rid|rid|rid|giải thoát
set|set|set|đặt, thiết lập
misset|misset|misset|đặt sai chỗ
shed|shed|shed|đổ vỏ, lột vỏ
shut|shut|shut|đóng
spread|spread|spread|lan truyền
wet|wet|wet|làm ẩm ướt
bust|bust|bust|bật ra

Luyện tập
Bảng động từ bất quy tắc có V2 và V3 giống nhau

deal|dealt|dealt|thỏa thuận
misdeal|misdealt|misdealt|chia sai bài
dwell|dwelt|dwelt|trú ngụ
grind|ground|ground|nghiền/ xay
have|had|had|có
hear|heard|heard|nghe
hold|held|held|tổ chức
behold|beheld|beheld|ngắm nhìn
lead|led|led|dẫn
mislead|misled|misled|làm lạc đường
leave|left|left|rời đi, để lại
light|lit|lit|làm nhẹ, chiếu sáng
lose|lost|lost|làm mất, mất
make|made|made|làm, chế tạo
sell|sold|sold|bán
sit|sat|sat|ngồi
spit|spat|spat|khạc nhổ
stand|stood|stood|đứng
strike|struck|struck|đánh, đập
sweat|sweated|sweated|đổ mồ hôi
tell|told|told|kể, bảo
foretell|foretoll|foregone|đoán trước
tread|trod|trod|bước đi
understand|understood|understood|hiểu
misunderstand|misunderstood|misunderstood|hiểu lầm
weep|wept|wept|khóc
win|won|won|giành chiến thắng
chide|chid/chided|chid/chidden/chided|mắng, chửi
clothe|clad|clad|che phủ
dive|dived|dived|lao xuống, lặn
dig|dug|dug|đào
sting|stung|stung|châm, chích, đốt
stink|stank|stunk|bốc mùi
swing|swung|swung|đong đưa, nhún nhảy
bind|bound|bound|buộc, trói
find|found|found|tìm
wind|wound|wound|quấn
interwind|interwound|interwound|cuộn vào, quấn vào
lay|laid|laid|đặt, để
mislay|mislaid|mislaid|để lạc mất
inlay|inlaid|inlaid|cẩn, khảm
pay|paid|paid|trả
plead|pled|pled|biện hộ
say|said|said|nói
bring|brought|brought|mang lại
buy|bought|bought|mua
catch|caught|caught|bắt
fight|fought|fought|chiến đấu
outfight|outfought|outfought|đánh giỏi hơn
seek|sought|sought|tìm kiếm
teach|taught|taught|dạy
misteach|mistaught|mistaught|dạy sai
think|thought|thought|nghĩ

Luyện tập
Các động từ có "ee" ở V1 chuyển thành 'e' ở V2 và V3

bleed|bled|bled|chảy máu
breed|bred|bred|nhân giống
inbreed|inbred|inbred|lai giống cận huyết
interbreed|interbred|interbred|giao phối, lai giống
outbreed|outbred|outbred|giao phối xa
creep|crept|crept|leo, trườn, bò
feed|fed|fed|cho ăn
feel|felt|felt|cảm thấy
flee|fled|fled|chạy trốn
keep|kept|kept|giữ
kneel|knelt|knelt|quỳ xuống
meet|met|met|gặp gỡ, đáp ứng
sleep|slept|slept|ngủ
slide|slid|slid|trượt
sweep|swept|swept|quét
crossbreed|crossbred|crossbred|cho lai giống
hand-feed|hand-fed|hand-fed|cho ăn bằng tay

Luyện tập
100 động từ bất quy tắc thông dụng

awake|awoke|awoken|thức giấc
be|was/were|been|thì, là, ở
bear|bore|borne|chịu đựng
beat|beat|beaten/ beat|đánh, đập
become|became|become|trở thành, trở nên
begin|began|begun|bắt đầu
bite|bit|bitten|cắn
blow|blew|blown|thổi
break|broke|broken|làm vỡ
bring|brought|brought|mang đến
build|built|built|xây dựng
burn|burnt/ burned|burnt/ burned|cháy 
buy|bought|bought|mua 
catch|caught|caught|bắt, chụp lấy
choose|chose|chosen|lựa chọn
come|came|come|đến, đi đến
cost|cost|cost|có giá
creep|crept|crept|bò, trườn
cut|cut|cut|cắt
daydream|daydreamed/ daydreamt|daydreamed/ daydreamt|mơ mộng
deal|dealt|dealt|thoả thuận
disprove|disproved|disproven|bác bỏ
dive|dived/ doved|dived|lặn
do|did|done|làm 
draw|drew|drawn|vẽ 
drink|drank|drunk|uống
drive|drove|driven|lái xe
eat|ate|eaten|ăn 
fall|fell|fallen|rơi, ngã
feed|fed|fed|cho ăn
feel|felt|felt|cảm thấy
find|found|found|tìm thấy
fight|fought|fought|chiến đấu
fly|flew|flown|bay 
forbid|forbade/ forbad|forbidden|cấm
forget|forgot|forgotten|quên 
foresee|forsaw|forseen|thấy trước 
freeze|froze|frozen|làm đông lại
get|got|got/ gotten|có được
give|gave|given|đưa 
go|went|gone|đi 
grow|grew|grown|mọc, trồng
have|had|had|có 
hear|heard|heard|nghe 
hide|hid|hidden|giấu, trốn
hit|hit|hit|đụng 
hurt|hurt|hurt|làm đau
keep|kept|kept|giữ 
know|knew|known|biết
lead|led|led|dẫn dắt, lãnh đạo
learn|learnt/ learned|learnt/ learned|học 
leave|left|left|ra đi
lend|lent|lent|cho mượn, cho vay
let|let|let|cho phép, để cho
lie|lay|lain|nằm
lose|lost|lost|mất
make|made|made|sản xuất, tạo ra
mean|meant|meant|có nghĩa là
meet|met|met|gặp mặt
mistake|mistook|mistaken|phạm lỗi
pay|paid|paid|trả tiền
put|put|put|đặt, để
quit|quit/ quited|quit/ quited|bỏ 
read|read|read|đọc 
ring|rang|rung|rung chuông
rise|rose|risen|đứng dậy, mọc
run|run|run|chạy
say|said|said|nói 
see|saw|seen|nhìn 
seek|sought|sought|tìm kiếm
sell|sold|sold|bán  
set|set|set|thiết lập
send|sent|sent|gửi
shut|shut|shut|đóng lại
show|showed|shown|cho xem, trình diễn
sing|sang|sung|hát 
sink|sank|sunk|chìm, lặn
sit|sat|sat|ngồi
sleep|slept|slept|ngủ 
smell|smelt|smelt|ngửi
speak|spoke|spoken|nói 
spend|spent|spent|tiêu xài
spread|spread|spread|lan truyền, lan toả
stand|stood|stood|đứng
steal|stole|stolen|đánh cắp
stick|stuck|stuck|ghim vào, dính vào
swear|swore|sworn|tuyên thệ
sweep|swept|swept|quét 
swim|swam|swum|bơi lội
take|took|taken|cầm, lấy
teach|taught|taught|dạy 
tear|tore|torn|xé rách
tell|told|told|nói, kể
think|thought|thought|nghĩ 
throw|threw|thrown|ném 
understand|understood|understood|hiểu 
wear|wore|worn|mặc
weep|wept|wept|khóc 
win|won|won|thắng
write|wrote|written|viết

Luyện tập