I. Động từ bất quy tắt » Những động từ bất quy tắc giống nhau ở tất cả các thì


II. Hướng dẫn Những động từ bất quy tắc giống nhau ở tất cả các thì

beat|beat|beat/beaten|đánh, đập
beset|beset|beset|bao quanh
bet|bet|bet|đặt cược
bid|bid|bid|thầu
outbid|outbid|outbid|trả giá cao hơn
broadcast|broadcast|broadcast|phát sóng
forecast|forecast|forecast|tiên đoán
burst|burst|burst|vỡ oà
cast|cast|cast|tung, ném
miscast|miscast|miscast|đóng vai không họp
cost|cost|cost|phải trả, trị giá
cut|cut|cut|cắt
fit|fit/fitted|fit|vừa, phù hợp
hit|hit|hit|nhấn
hoist|hoist|hoist|kéo lên, cẩu lên
hurt|hurt|hurt|tổn thương
knit|knit|knit|đan (len)
let|let|let|cho phép, để cho
offset|offset|offset|đền bù
put|put|put|đặt, để
input|input|input|đưa vào
inset|inset|inset|ghép vào, chèn vào
quit|quit|quit|bỏ
read|read|read|đọc
lipread|lipread|lipread|mấp máy môi
misread|misread|misdread|đọc sai
reset|reset|reset|làm lại, lắp đặt lại
rid|rid|rid|giải thoát
set|set|set|đặt, thiết lập
misset|misset|misset|đặt sai chỗ
shed|shed|shed|đổ vỏ, lột vỏ
shut|shut|shut|đóng
spread|spread|spread|lan truyền
wet|wet|wet|làm ẩm ướt
bust|bust|bust|bật ra


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đình Dũng Nguyễn 1A Trường Tiểu học Phan Phu Tiên Liên Chiểu, Đà Nẵng 50 29,77,67,28,23,56,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 11 18:57:42
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 17 95,38,42,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 17 00:06:02

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Động từ bất quy tắt