I. Chính tả » Luật Bảo vệ môi trường


II. Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Tuần 11: Giữ lấy màu xanh

Chính tả Nghe Viết: Luật Bảo vệ môi trường


Điều 3, khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường” là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Hà Quang Đức LỚP 5 Trường Tiểu học Đông Hải Hải An, Hải Phòng 1 1 00:06:10

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả