I. Tập hát » Tập tầm vông


II. Hướng dẫn Tập tầm vông

Tập tầm vông

Lời bài hát: TẬP TẦM VÔNG

Nhạc: LÊ HỮU LỘC

Lời: Theo Đồng dao

  • Tập tầm vông, tay không tay có
  • Tập tầm vó, tay có tay không
  • Mời các bạn đoán sao cho đúng
  • Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không? Có có, không không.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát