I. Tiếng Anh 4 » Unit 11: MY DAILY ACTIVITIES


II. Hướng dẫn Unit 11: MY DAILY ACTIVITIES

Unit 11: MY DAILY ACTIVITIES

Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2

Unit 11: My Daily Activities

REMEMBER:

Để hỏi bây giờ là mấy giờ em nói:  What time is it?

Khi trả lời em nói:It's + THỜI ĐIỂM

Để hỏi thời điểm là đúng giờ em nói: It's + SỐ CHỈ GIỜ + o'clock.
Ví dụ: It's seven o'clock
Để nói thời điểm là giờ và phút, em nói chỉ số giờ trước chỉ số phút sau. It's seven fifteen.
Để hỏi thời điểm bạn làm một việc gì, em nói:  What time do you + TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG ?
Khi trả lời em nói: At + THỜI ĐIỂM
Ví dụ:  What time do you have breakfast?
At seven o'clock.
At seven fifteen.

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh 4