I. Tiếng Anh 4 » Unit 10: My Classmates


II. Hướng dẫn Unit 10: My Classmates

Unit 10: My Classmates

Tiếng anh lớp 4: Unit 10 My Classmates

Để hỏi dáng vẻ bề ngoài của một người bạn thế nào em nói: What does she/he look like?

Khi trả lời em nói: She's / He's + TỪ MIÊU TẢ
 
Em nghi nhớ các cặp từ miêu tả trái nghĩa nhau: tall # short; strong # weak; slim # big 
 
Hình thức so sánh hơn của các cặp từ này là:

taller # shorter;   

slimmer # bigger;  

stronger # weaker   

Để hỏi so sánh đặc điểm giữa hai bạn nào đấy, em dùng mẫu câu: What does she/he look like?

Khi trả lời em dùng mẫu câu: 
           She's/ He's + TỪ MIÊU TẢ SO SÁNH HƠN
Ví dụ: Look at Tom and Tonny. Who is stronger?
           Tom is stronger.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

pttu:

haba

23/07/2021 15:05:00

pttu:

habdqasdzcafqecdaj

23/07/2021 15:15:28

pttu:

habdqasdzcafqecdaj

23/07/2021 15:15:28

pttu:

bssss

23/07/2021 15:14:33

pttu:

havfs

23/07/2021 15:07:26


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh 4