I. Tiếng Anh 4 » Unit 4: Things I Can Do


II. Hướng dẫn Unit 4: Things I Can Do

Unit 4: Things I Can Do
- Để miêu tả khả năng có thể làm việc gì đó em dùng : can TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG
            - Ví dụ: I can sing.
- Để miêu tả không có khả năng làm việc gì đó em dùng :can't TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG
           - Ví dụ: I can't sing
- Để hỏi bạn có thể làm việc gì đó không em hỏi:Can you  TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG
   và trả lời:   Yes, I can.    hoặc No, I can't.
- Để hỏi khả năng bạn có thể làm việc gì, em nói: What can you do?
- Lưu ý: can / can't (cannot) dùng được với tất cả chủ từ không thay đổi hình thức.
       - Ví dụ: I can sing, you can dance, she can draw, and he can play the piano.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

pttu:

hgq iq thq dầ

23/07/2021 15:03:03

pttu:

vsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvssvsvsvsvsvsvs

23/07/2021 11:19:54

pttu:

bbbbbbbaaaaaaaaaaa

23/07/2021 10:12:51

pttu:

tường cao phan thanh tú

23/07/2021 09:25:28

pttu:

aaaawwww

23/07/2021 09:38:44

pttu:

hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhavavfzccz

23/07/2021 09:24:08

pttu:

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu phan hải đảng ngu lớp 2B học dốt

22/07/2021 14:02:19

pttu:

phan hải đăng lớp 2B học dốt như me địch chó

22/07/2021 14:03:22

pttu:

nỏ có ai thảo luận ạ

21/07/2021 15:26:46

pttu:

hhhh

22/07/2021 13:29:08

pttu:

sai rồi

21/07/2021 15:05:42

pttu:

ncrghikhfrjdk

21/07/2021 14:45:54

pttu:

sưqbdud

21/07/2021 14:44:40

pttu:

còn lâu 5 năm

21/07/2021 14:42:49

pttu:

ok

21/07/2021 14:39:30

pttu:

bằng 9

21/07/2021 14:30:19

pttu:

56:6=mấy

21/07/2021 14:29:49

pttu:

bằng 9 ok

22/07/2021 14:01:27

pttu:

sah

21/07/2021 13:13:40

pttu:

sách tiếng anh

21/07/2021 13:13:55

pttu:

phan thanh tú : đúng

21/07/2021 13:11:57

pttu:

&&&&&&%%%%

23/07/2021 09:24:58

pttu:

&&&&&&%%%%%

23/07/2021 09:24:36

pttu:

ok

21/07/2021 13:12:09

hasauthoi1983:

tôi háppì

03/11/2020 19:51:19

pttu:

i fanx

23/07/2021 15:35:50

pttu:

hab

23/07/2021 15:01:50

pttu:

hsbgsvvsvvvfsccssffs

23/07/2021 14:58:48

pttu:

hdhd

23/07/2021 11:27:03

pttu:

gabga

23/07/2021 11:18:50

pttu:

phải

23/07/2021 09:43:08

pttu:

fffffffffffff

22/07/2021 13:44:57

pttu:

xx

21/07/2021 14:08:24

pttu:

xx

21/07/2021 14:08:12

pttu:

xx

21/07/2021 14:08:11

pttu:

nói chớt

21/07/2021 13:12:38

hasauthoi1983:

very gút

03/11/2020 19:51:35

pttu:

hqp

23/07/2021 09:39:03

pttu:

sai đọc tiếng anh là very good

21/07/2021 13:13:16


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh 4