I. Tiếng Anh 4 » Unit 6: My School


II. Hướng dẫn Unit 6: My School

Unit 6: My School

Tiếng anh lớp 4 bài 6: Trường của tôi.

Thực hành hỏi và trả lời: Giới thiệu về trường của mình ở đâu, to hay nhỏ, bao nhiêu lớp học.

EX: Where is your school?

It's in Le Loi Street.
Oh my school is also in Le Loi Street.
What school is it?
It's Thang Loi Primary School. It's near the supermarket.
Oh, I see.
Why don't we go to school together?
That's a good idea. Let's go.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh 4