I. Tiếng Anh 4 » Unit 2: My new friends


II. Hướng dẫn Unit 2: My new friends

Unit 2: My new friends

- Để hỏi một người từ đâu đến, em nói:  -Where are you from?

- Để trả lời em nói: I'm from + TÊN NƠI CHỐN / QUỐC GIA 

- Để nói về quốc tịch, em dùng mẫu câu: I' m + TỪ CHỈ QUỐC TỊCH

- Để hỏi họ và tên đầy đủ của bạn là gì, em nói: What's your full name?

- Để trả lời em nói họ tên đầy đủ của em. 

Lưu ý: Trật tự họ và tên của người Anh là tên trước họ sau.

Ví dụ: họ là Black, tên gọi là Tony, em sẽ nói là: Tony Black

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Lê Minh Hưng D Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 20 L1.1|L1.3|L1.3|L1.3|L1.3 5 00:02:41
Đình Dũng Nguyễn 1A Trường Tiểu học Phan Phu Tiên Liên Chiểu, Đà Nẵng 4 L1.1|L1.3 2 00:05:26
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 4 L1.1 4 00:47:49

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

tranlanphuongmc:

Mình thấy bài rất hay nhưng file âm thanh mình không nghe được

22/09/2018 13:25:38


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh 4