School Life - Giao tiếp ở trường học tiếng anh » Do you believe in God? - Bạn có tin vào Chúa không?


Loading...
Do you believe in God? - Bạn có tin vào Chúa không? ↓↑

A: Do you believe in God?
B: Of course.
A: Do you pray to God?
B: Occasionally.
A: When's that?
B: When I need something.
A: Like what?
B: Well, if I have a big test at school.
A: Does God answer your prayers?
B: Yes, I've passed all my tests.
A: Do you ever pray for money?
B: Not yet. I won't need to do that until I graduate from high school.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

School Life - Giao tiếp ở trường học tiếng anh