I. School Life - Giao tiếp ở trường » Do you believe in God? - Bạn có tin vào Chúa không?


II. Hướng dẫn Do you believe in God? - Bạn có tin vào Chúa không?

A: Do you believe in God?
B: Of course.
A: Do you pray to God?
B: Occasionally.
A: When's that?
B: When I need something.
A: Like what?
B: Well, if I have a big test at school.
A: Does God answer your prayers?
B: Yes, I've passed all my tests.
A: Do you ever pray for money?
B: Not yet. I won't need to do that until I graduate from high school.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường