I. School Life - Giao tiếp ở trường » What is your major? - Chuyên ngành của bạn là gì?


II. Hướng dẫn What is your major? - Chuyên ngành của bạn là gì?

A: What is your major?
B: English.
A: What are you going to do with an English major?
B: I'm going to be a teacher.
A: High school or middle school?
B: High school.
A: I teach high school English.
B: I didn't know that.
A: I started teaching five years ago.
B: How do you like it?
A: Do you see all this gray hair? It was totally black five years ago.
B: Maybe I'll teach middle school.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường