I. School Life - Giao tiếp ở trường » School items - Đồ dùng học tập


II. Hướng dẫn School items - Đồ dùng học tập

A: What do you need for school?
B: I need pencils.
A: Anything else?
B: I need a notebook.
A: Do you need a pen?
B: No. I already have a pen.
A: Do you need a calculator?
B: No. The teacher doesn't permit calculators.
A: How about a dictionary?
B: No, we have a big dictionary in the classroom.
A: Well, I guess that's it.
B: Yes, that's all I need for now.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Phạm Hưng LỚP 2 Trường Tiểu học Trung Môn Yên Sơn, Tuyên Quang 81 Write: 0, Read: 81 1 00:10:24
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 Write: 10, Read: 0 1 00:00:33

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường